Põhikiri

I.    ÜLDSÄTTED 
1.      Raplamaa Rattaklubi (lühendatult RR) on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
2.      Raplamaa Rattaklubi (edaspidi klubi) ühendab liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel mittetulunduslikel eesmärkidel spordi vastu huvi tundvaid ja mistahes spordialadega tegelevaid või nende spordialade arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
3.      Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, Mittetulundusühingute Seadusest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast.
4.      Klubi eesmärk ega põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Põhikirjalise tegevusega saadud tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
5.      Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
6.      Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
7.      Klubi asukoht on Tallinna mnt 14, Rapla.
8.      Klubi on asutatud 20.juunil 2002.a. asutamislepingu sõlmimisega.
II. KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS.
9.      Klubi tegevuse eesmärk on sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, erinevate spordialade viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest võistlusspordini ning osalejate ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.
10.  Oma eesmärkide täitmiseks klubi:
10.1.    koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid Rapla maakonnas ja Eesti Vabariigis.
10.2.    propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse spordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;
10.3.    arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi oma tegevus- ja spordialade toetamiseks;
10.4.    korraldab sportlikku tegevust ja organiseerib võistlusi, osavõttu võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab klubi esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui ka välismaal, töötab välja nii oma klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, palkab võimaluse korral treenereid- juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid ning toetajaid;
10.5.    korraldab laste, noorte, samuti tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
10.6.    arendab koostööd teiste spordiklubide, -seltside ja -liitudega, teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, ettevõtete ja üksikisikutega;
10.7.    tagab liikmetele, kellele on klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks;
10.8.    loob vastavalt võimalustele soodustingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;
10.9.    viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordi- ja meelelahutusüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärkide saavutamiseks vajaliku varaga, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid.
III. KLUBI LIIKMESKOND
11.  Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised ja isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Klubi noorliikmeteks võivad olla klubi tegevuses osaleda soovivad kuni 17 – aastased (kaasaarvatud) füüsilised isikud, kes täidavad käesolevat põhikirja ja osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Alla 16-aastastele klubi liikmetele ei laiene põhikirja punkt 17 alapunktis 3 sätestatud õigused ning punkti 18 alapunktis 2 sätestatud kohustused. Klubi liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
12.  Klubi liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab klubi üldkoosolek. Klubi noorliikmetele kehtestatakse madalam sisseastumis- ja liikmemaks. Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.
13.  Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilise isiku lõppemise korral tema liikmelisus klubis lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad. Juriidilisest isikust liikme eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus klubis.
14. Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda. Liige võib klubist välja astuda pärast 2-kuulist etteteatamise tähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetaks oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.
15. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata klubi liikmemaksu pikema perioodi vältel. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist välja arvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.
16. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus klubis on lõppenud, ei ole õigust klubi varale.
17.  Klubi liikmel on õigus:
17.1.    osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
17.2.    kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
17.3.    osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontrolli- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;
17.4.    esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
17.5.    esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;
17.6.    kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja eeliskorras klubi vara;
17.7.    klubist välja astuda.
18.  Klubi liikmel on kohustused:
18.1.    järgida klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
18.2.    osaleda korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
18.3.    tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
18.4.    kasutada heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;
18.5.    hoida ja kaitsta klubi head nime, seista klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;
Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi juhatus, omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.

IV. KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELVALVE
19.  Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus osalevad kõik klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 klubi liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.
20. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimuses, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse (või klubi muu organi) pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
20.1.    põhikirja muutmine;
20.2.    klubi eesmärkide muutmine;
20.3.    klubi lõpetamise, jagunemise, ühinemise ja liitudesse astumise või sealt lahkumise otsustamine;
20.4.    klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
20.5.    majandusaasta aruande kinnitamine;
20.6.    aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
20.7.    klubi juhatuse liikmete valimine, nende volituste tähtaja määramine ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
20.8.    klubi revidendi määramine;
20.9.    juhatuse või revidendiga tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;
20.10.klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.
20.11.laenude võtmine ja andmine.
21.  Üldkoosolekut juhatab klubi juhatuse esimees või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul valitud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui ka üks üldkoosolekul osalev klubi liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimus otsusena vastu võtta salajase hääletamise teel. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
22.  Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole klubi liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed. Üldkoosolekul võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks, kellele kandub üle liikme õigus hääletada, võib olla ainult teine klubi liige.
23.  Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poolte koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed. Igal klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Üldkoosoleku poolt klubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek. Klubi liige, kes on ka juhatuse liige või revident, ei või hääletada klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Neid hääli ei arvestata esindatuse määramisel.
24.  Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.
25.  Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus seaduse või klubi põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud klubi liikme või juhatuse liikme poolt hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
26.  Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Klubi juhatuse liikmete alammäär on 3 ja ülemmäär on 7 inimest. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled klubi juhatuse liikmed peavad olema isikud kelle elukoht on Eestis.
27.  Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv. Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli, korraldatakse nende vahel vajadusel järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid. Juhatuse üheks liikmeks on juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse tegevust. Juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete hulgast salajasel või avalikul hääletamisel. Juhatuse esimehe valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häältearv. Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli, korraldatakse nende vahel vajadusel järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
28.  Juhatuse liikmed esindavad klubi kõigis õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud juhatuse esimees, kes esindab klubi ainuisikuliselt.
29.  Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasi kutsutud või tagasi astunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete määramise korra alusel. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule. Juhatuse liikmel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
30.  Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab klubi liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid klubi liikmete arvu kohta.
31.  Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega klubile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju klubi võlausaldajatele, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt klubiga. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.
32.  Juhatus võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
32.1.    juhatuse esimehe valimine;
32.2.    üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
32.3.    liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaastumise otsustamine;
32.4.    kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;
32.5.    raamatupidaja määramine;
32.6.    klubi tegevuskavade, aastaaruande ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;
32.7.    klubi komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
32.8.    välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
32.9.    sümboolika kavandite ja statuutide kinnitamine;
32.10.klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade, treenerite ja esindajate kinnitamine, samuti ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
32.11.kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine ja volikirjade välja andmine.
33.  Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poolte juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhib juhatuse esimees. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmetest. Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist klubi poolt. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
34.  Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi. Järelvalve teostaja määratakse üldkoosoleku otsuses määratud volituste ajaks põhikirja punktis 27 sätestatud korra alusel. Järelvalvet teostav isik peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada klubis raamatupidajana. Juhatus peab võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.
V. KLUBI VAHENDID; VARA JA ARUANDLUS.
35.  Klubi vahendid ja vara moodustuvad:
35.1.    sisseastumis- ja liikmemaksudest;
35.2.    füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
35.3.    toetustest kohalike omavalitsusorganite eelarvest;
35.4.    riiklikest toetustest või toetustest erinevatest fondidest ja sihtasutustelt;
35.5.    klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest ja muudest laekumistest, mis on kooskõlas Mittetulundusühingute Seaduse sätetega;
36.  Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile, neid ei tohi liikmete vahel jaotada ning neid kasutatakse ja käsutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi võib oma vahendeid ja vara anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne.) oma liikmetele ja klubi liige klubile lepingulisel alusel mittetulunduslikel eesmärkidel. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest, välja arvatud juhtudel, mis sätestatud põhikirja punktides 31, 37 ja 43. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
37.  Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab selle üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Revidendi olemasolu korral lisada aastaaruandele revisjoni aruanne. Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides ettenähtud korras. Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgse maksuameti kohalikule asutusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras.
VI. KLUBI LÕPETAMINE
38.  Klubi tegevus lõpetatakse:
38.1.    üldkoosoleku otsuse alusel, kui tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele põhikirja punktis 19 ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle 2/3 liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;
38.2.    pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et klubil on vähem vara kui võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise korral vastutavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed klubile või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt;
38.3.    klubi liikmete arvu vähenemist alla kahe;
38.4.    üldkoosoleku võimetuse korral valida põhikirjaga ettenähtud juhatuse liikmeid ja revidenti;

38.5.    sundlõpetamise korral kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel seaduses sätestatud juhtudel.
39. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus. Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled likvideerijad peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. Likvideerijate määramisel ja tagasikutsumisel rakendatakse käesolevas põhikirja punktides 27 ja 29 sätestatud korda. Likvideerijatel on klubi juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijatel on õigus esindada klubi ainult ühiselt.
40. Likvideerijad lõpetavad klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud klubi likvideerimiseks. Likvideerijad avaldavad viivitamata teate klubi likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas. Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe kuu jooksul viimase teate avaldamisest. Kui likvideeritava klubi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.
41. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele Rapla Vallavalitsusele.
42. Klubi lõppemisel kustutatakse klubi registrist klubi likvideerijate avalduse põhjal. Kui klubi likvideerimise lõppemisel ei esitata avaldust selle kustutamiseks registrist, on registripidajal õigus klubi registrist kustutada. Likvideerijad annavad klubi dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule. Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse likvideerijate avalduse põhjal. Kui likvideerijad ei ole täitnud oma kohustusi või on jaganud klubi vara välja enne võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või raha deponeerimist, vastutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud kahju eest solidaarselt.

VII. KLUBI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE.
43. Klubi (ühendatav klubi) võib ühineda teise klubiga (ühendav klubi) üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele põhikirja punktis 19 ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Ühendatav klubi loetakse lõppenuks. Klubi võib ühineda teise klubiga (teiste klubidega ) ka selliselt, et asutavad uue klubi. Ühinevad klubid loetakse sel juhul lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta. Klubi võib ühineda ainult mittetulundusühinguna tegutseva klubiga ( klubidega). Klubi vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning ühinemise kord on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega.
44. Klubi võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele põhikirja punktis 19 ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekus osaleb või on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Jaotumisel annab jagunev klubi oma vara üle omandavatele klubidele. Jaotumisel loetakse jagunev klubi lõppenuks. Eraldumisel annab jagunev klubi osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale klubile. Jagunemine toimub ilma likvideerimismenetluseta. Klubi saab jaguneda ainult mittetulundusühingutena tegutsevateks klubideks ning osaleda ainult mittetulundusühinguna tegutseva klubi jagunemisel. Klubi vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning jagunemise kord on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega.
Raplamaa Rattaklubi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 20. juunil 2002.a. Raplas.